พี่แบตครับ (รับสอนวิชาคณิตศาสตร์)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ที่เคยได้รับ
-ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก(สอวน.) ค่าย 1 และ ค่าย 2
-เหรียญเงินการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บางใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว