จบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาสถิติศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
พึ่งจบปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สอนพิเศษระหว่างหางาน
สอนแคล gmat หรือวิชาอื่น (คณิตศาสตร์) ระดับมหาลัย
สอนจนจบไม่ทิ้งนักเรียน
สอนตัวต่อตัว หรือ ออนไลน์ได้

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

AnyService © 2014-2016