- อาชีพ นักวิชาการด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- บริการสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ระดับประถมศึกษา ตรวจการบ้าน Check
Grammar Check Essay
- ประวัติการศึกษา จบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต GPA 3.91 เกรียตินิยมอันดับ 1
จบปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต GPA 3.93
- ประสบการณ์ สอนพิเศษภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ ระดับปฐมศึกษา เป็นเวลา 3 ปี
- ราคา 150/ช.ม
- วัน เวลา สถานที่สอน สอนวันเสาร์ รับสอนออนไลน์ และที่บ้าน ช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00-16.00 น.

พระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว