ติวเตอร์ (ชื่อเล่น): ป๊อป
ชื่อ-นามสกุล : วีระชาติ สร้อยสุวรรณ

⭐อาชีพ : อาจารย์มหาวิทยาลัย

🎉ผลงาน : สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีนHSK5
-
🎓ประวัติการศึกษา :
- จบการศึกษาระดับปริญญตรีที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่YUNNAN NORMAL UNIVERSITY ประเทศจีน สาขาบริหารการท่องเที่ยว
- กำลังศึกษาปริญญาเอกที่YUNNAN UNIVERSITY ประเทศจีน สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

🚩วิชาที่ถนัดสอน :
- ภาษาจีน
-ภาษาไทยสำหรับชาวจีน

📚ประสบการณ์สอน :
- ครูปฐมวัยที่ศูนย์พัตนาเด็กเล็กเทศบาลดงขุย จังหวัดเพชรบูรณ์
- อาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยYUNNAN NORMAL UNIVERSITY ประเทศจีน
- อาจารย์สอนที่สถาบันPEIWEN EDUCATION ประเทศจีน
- อาจารย์สอนที่สถาบันSHIJIQINGNIAN EDUCATION ประเทศจีน
- อาจารย์สอนที่สถาบันBANZUCUIYUAN EDUCATION ประเทศจีน
- อาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยYUNNAN UNIVERSITY ประเทศจีน
- อาจารย์สอนที่Yunnan Forestry Technological College ประเทศจีน

🖋สไตล์การสอน :
- เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน
- เน้นเรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน
- เรียนรู้ความหมายของคำ วิธีการให้คำและรูปประโยคเพื่อแสดงความหมาย
- เน้นการออกเสียงและการสนทนาจริงระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน

เพชรบูรณ์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว