ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – นามสกุล: นายกิตติ LE PHUONG TOAN
วัน/ เดือน/ ปีเกิด: 15 ตุลาคม
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพฯ 10110

ประวัติการศึกษา:
 ส.ค. 2564 – ปัจจุบัน ป. โท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 พ.ค. 2562 – ก.ย 2562 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 ต.ค 2561 – พ.ค 2562 การเตรียมภาษาไทยสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(Thai language preparation course for the higher education)
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 พ.ศ 2561 คอร์สภาษาไทยทางออนไลน์ - Thai on Campus และ Survival Thai ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พ.ศ 2554 – 2557 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Economics)
คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม

ประสบการณ์การทำงาน:
 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ CASE for Southeast Asia Programme

ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ:
 มีทักษะ พูด อ่าน เขียน ภาษาเวียดนาม (ภาษาหลัก) ได้เป็นอย่างดี
 มีทักษะ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทยระดับที่สื่อสารในประจำวันได้เป็นอย่างดี
 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, อินเตอร์เน็ต, อีเมล์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Photoshop, Proshow, Producer, Aegui ได้
 สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ได้ทันกำหนด
 มีความคิดเชิงตรรกะ และความคิดสร้างสรรค์
 มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้อื่นได้ดี สามารถบริหารงานและประสานงานทั้งลูกค้าและภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร วัฒนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว