สอนคณิตศาสตร์
เนื้อหาตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปริญญาตรี:วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาชีพปัจจุบัน:ข้าราชการครู เอกคณิตศาสตร์
สอนระดับ:มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

สอนออนไลน์ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว