รับสอบทั้งบ้านนักเรียนและบ้านคุณครู ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม
ในการสอนจะเน้นทั้งการปฏิบัติและทฤษฎี
ผู้สอนเรียนและอบรมด้านการสอนเด็กเล็กมาโดยเฉพาะ

• ประวัติการศึกษา
2013 - 2018 ปริญญาตรี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คณะศิลปศึกษา สาขาคีตศิลปสากล (หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี) GPA = 3.46
2007 - 2013 มัธยม จากโรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป สาขาคีตศิลปสากล

• ประสบการณ์การทำงาน ด้านการสอน
2014 - ปัจจุบัน : ครูสอนเปียโน,ร้องเพลง ของสถาบัน Play sound
2017 - 2018 : ครูสอนเปียโน , ร้องเพลง ของสถาบัน Mephoom shcool
2018 - ปัจจุบัน: ครูสอนวิชาเอกขับร้อง ของสถาบันวิทยาลัยนาฏศิลป

• ประสบการณการสังเกตการเรียนการสอนวิชาดนตรี
พ.ศ 2560 เข้าสังเกตการเรียนการสอนที่ โครงการศึกษาดนตรีสำหระบบุคคลทั้วไป วิทยาลันดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล (MCGP)
พ.ศ 2560 เข้าสังเกตการเรียนการสอนที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
พ.ศ 2560 เข้าสังเกตการเรียนการสอนที่โรงเรียนโฆษิต สโมสร
พ.ศ 2561 เข้าสังเกตการเรียนการสอนที่โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
พ.ศ 2561 เข้าสังเกตการเรียนการสอนที่โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (ในหลักสูตรภาคฤดูร้อน)
พ.ศ 2561 เข้าสังเกตการเรียนการสอนที่โรงเรียนคลองย
บางพรหม
และสถาบันเอกชนหลายแหล่ง

• ประวัติการเข้าร่วมโครงการอบรม
พ.ศ 2559 โครงการอบรม เรื่อง กลวิธีการสอนดนตรีเด็กเล็ก โดย ดร.สยา ทันตะเวช
พ.ศ 2560 โครงการอบรม เรื่อง กลวิธีการสอนดนตรีแบบบูรณาการและสื่อการสอนดนตรี
โดย อาจารย์ศักดิ์ระพี รักตประจิต

• การประกวด
เข้ารอบ af8 online 50 คนสุดท้าย

• ทักษะด้านภาษา
ภาษาไทย ดีมาก
ภาษาอังกฤษ ปานกลาง

ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา นครชัยศรี บางบอน บางแค บางใหญ่ พุทธมณฑล ศาลายา สามพราน หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว