นางสาว พันณิตา สว่างมณี ชื่อเล่น พี่มุก
เพศหญิง อายุ 21 ปี ศาสนา พุทธ
กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะ สหเวชศาสตร์ ภาควิชา กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน 3.2
ประวัติการสอน :
Gat ไทย,อังกฤษ น้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ คำศัพท์ แกรมมาร์ เทคนิคการอ่าน และเทคนิคการทำข้อสอบ,
สอนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2 คน (พสอนคำศัพท์ทั่วไป สนทนาภาษาอังกฤษ
สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกระดับชั้น

คลองหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว