อิงลิช เฮ้าส์ อ.เถิน จ.ลำปาง
สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ และบริการแปลภาษาอังกฤษ
อิงลิชเฮ้าส์ สอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสอนส่วนตัว และกลุ่มเล็ก ซึ่งมีการออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะใน ภาษาอังกฤษธุรกิจ (International Business Communication) การเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL, IELTS และรับแปลเอกสารด้วยค่ะ

ทุกหลักสูตรสอนโดย อ. สุพิชญา นันทพันธ์
- Master of Information Technology (M.IT),University of Western Sydney, Australia
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (B.Eng),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประสบการณ์สอนระดับมหาวิทยาลัย (หลักสูตร International) 6 ปี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว