เรียนศิลปะ บุรีรัมย์ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

วาดเขียน สอนศิลปะบุรีรัมย์

  • บุรีรัมย์

สอนศิลปะเด็กเล็ก วาด ปั้น ประดิษฐ์
สอนศิลปะเด็กโต เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย
วาดเส้น สีน้ำ ออกแบบ พื้นฐานสถาปัตย์
ประสบการณ์ในการสอน 8ปี
โรงเรียนสอนศิลปะ ทอศิลป์ ราชบุรี
สตูดิโอ ลานตาอาร์ตคลาส
สตูดิโอ วาดเขียน สอนศิลปะบุรีรัมย์…

ดนตรีไทยบ้านยามสุข

  • บุรีรัมย์

ปริญญาโท ดนตรีศึกษา ราชภัฎบุรีรัมย์ ปัจจุบัน รับราชการครูและวิทยากรดนตรีไทย
น.ส.กมลชนก ยามสุข กำลังศึกษาดนตรีไทย สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
รับสอนดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านอีสาน สำหรับผู้สนใจประกวดแข่งขัน ความสามารถพิเศษ สอบโควต้า
รับปรับวงดนตรีเพื่อแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประเภทเดี่ยว…