รับสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) รวมถึงเรียนเพื่อนำไปใช้ในการสอบเพื่อการทำงาน เช่น TOEIC, IELTS และการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น GAT, O-NET, IELTS, TU-GET, CU-TEP, SAT, GED, 9 วิชาสามัญและอื่นๆ
โดยติวเตอร์มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 8 ปี
มีความเข้าใจผู้เรียน และเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงและสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษ
ติวเตอร์จบการศึกษา
ปริญญาตรี: อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท: อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOEIC: 975

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว