⚖️ พ.ต.ต.หญิง ชลธิชา สุขสมบูรณ์ (ครูพี่มิ้ม)

- รับสอนออนไลน์ อธิบายทุกหัวข้อ เจาะประเด็น ปูพื้น เน้นหลักกฎหมาย พร้อมแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อความเข้าใจ
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- เนติบัณฑิตไทย (สมัยที่ 66)
- ตั๋วทนาย (ตั๋วรุ่น 42)
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตร วิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง เนติบัณฑิตยสภา
- นายร้อยตำรวจ (กอส.รุ่น 39), รองสารวัตรทำหน้าที่นิติกร (รุ่น 3), สารวัตร (รุ่นที่ 244)
- ประสบการณ์การสอน : นักเรียนนายสิบตำรวจ, ข้าราชการตำรวจ, นิสิตนักศึกษา, วิทยากรบรรยายพิเศษให้หน่วยงานของรัฐ

ราคาค่าเรียน

กฎหมายที่ท่านสนใจ200 บาท ต่อชั่วโมง

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้ การตีความ การปฏิบัติ แนวคำพิพากษาของศาล การตอบข้อซักถาม

สอนออนไลน์ นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว