วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (คบ.5 ปี)
สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประสบการณ์ มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียน
( ระยะเวลา 1ปี)
***ทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว