-:Expert For:-

CU-TEP, TOEFL, IELTS, SAT, English For Test Preparation, Daily Life General English Conversation, English For Business, English for Interview, English For Marketing, English for study abroad, Grammar, Email writing, Reading, Speaking, Listening, Vocabulary. Technic Of Learning English.

Study materials like books and sheets are provided with no additional cost.

สอนโดย Mr.Manoj Teacher (Studied from Singapore)
(ครูเป็นชาวต่างชาติ พูดภาษาไทยได้)
เรียนตัวต่อตัว เลือกเวลาเรียนได้ ประสบการณ์สอนที่เมืองไทย 7 ปี)
รามอินทรา

ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร
ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไรภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจำชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจำชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต และเมื่ออาเซียนกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น “working language” “ภาษาทำงาน” ของทุกคนในอาเซียนหมายความว่า ทุกคนที่ “ทำงานเกี่ยวกับอาเซียน”, “ทำงานในอาเซียน”, ทำงานร่วมกับเพื่อนอาเซียน”, “มีเครือข่ายประชาสังคมอาเซียน”, “แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน”, “มีเพื่อนในอาเซียน” และ “เดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน” ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมด้านภาษา จะเห็นได้ว่าความจำเป็นในการฝึกฝนภาษาอังกฤษจากสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแหล่งเรียนรู้ใน internet จึงเป็นเสมือนแหล่งขุมทรัพย์แห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน และฝึกในบริบทที่มีความหลากหลาย สามารถเลือกเนื้อหาได้ตามความสนใจ ขอเพียงมีความมุ่งมั่น There is really no excuse for not learning English. ไม่มีข้ออ้างที่จะไม่เรียนภาษาอังกฤษกันอีกแล้ว Practice makes perfect

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจใช้เทคนิคการให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยตรงเพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาที่จำเป็นในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนักเรียนจะได้ฝึกการนำเสนอการพูดในที่ประชุมการเจรจาต่อรองข้อตกลงและการอธิบายและแก้ต่างมุมมองของตนโดยทั้งหมดนี้ใช้คำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและคำศัพท์ทางวิทยาการจะมีการนำข่าวล่าสุดเกี่ยวกับธุรกิจมาสอนในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อต่างๆ เช่นโลกาภิวัฒน์การจัดจ้างบุคคลภายนอกอินเทอร์เน็ตการสร้างตราสินค้าและกระบวนการธุรกิจนานาชาติ

ปัจจุบันในการทำงานมีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นทั้งในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือแม้แต่การสื่อสารกับลูกค้าหรือบริษัทอื่นๆในประเทศไทยในบางทีที่จำเป็นต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในการเขียนอีเมล์ดังนั้นภาษาอังกฤษธุรกิจจึงนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับพนักงานบริษัทที่ต้องการสื่อสารกับแผนกต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วบทเรียนนี้นำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการทำงานโดยเฉพาะคำแปลเป็นภาษาไทยพร้อมเสียงพูดของเจ้าของภาษาจะช่วยให้คุณสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษและฝึกฟังภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เริ่มเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษสามารถนำประโยคที่ง่ายๆและใช้ได้จริงนำไปฝึกฝนให้สามารถสนทนาได้ในเบื้องต้นบทสนทนาเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับผู้ที่พูดอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพราะประโยคที่ใช้ไม่ซับซ้อนและมีไม่กี่ประโยคพร้อมทั้งคำอธิบายความหมายและแปลคำศัพท์ให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อเสริมความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นการผนวกการเรียนทักษะการพูดการเขียนการอ่านและการฟังเข้ากับการพัฒนาทักษะต่างๆ (Skills Enhancement Courses หรือSEC) หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่เหมือนใครการเรียนในช่วงเช้าจำนวนสี่คาบจะเน้นหนักที่ทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนซึ่งจำเป็นต่อการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผลการเรียนในช่วงบ่ายจำนวนสองคาบเป็นการพัฒนาทักษะต่างๆและเปิดโอกาสให้นักเรียนประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับการสื่อสารและสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติโดยใช้หัวข้อที่เหมาะกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคนตัวอย่างหัวข้อเหล่านี้ได้แก่สำนวนต่างๆภาพยนตร์เหตุการณ์ปัจจุบันและวัฒนธรรม
เป็นหลักสูตรซึ่งจัดทำขึ้นโดยการวางรากฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้ง4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆ กันโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะสนทนาภาษาอังกฤษ (การพูดและฟัง) เป็นพิเศษโดยคำนึงถึงเนื้อหาที่น่าสนใจและความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน

ปลูกฝังความรักในภาษาอังกฤษเพื่อให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน

เราปลูกฝังความรักภาษาอังกฤษให้ติดตัวไปทุกที่เพราะเราเข้าใจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กหลักสูตรของเราจึงถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นพัฒนาการสูงสุดของนักเรียนแต่ละวัยผ่านความรักในภาษา

กิจกรรมสนุกสนานหลากหลายในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของเราผ่านออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับทั้งชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคลาสสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากอังกฤษและมีประสบการณ์สอนเด็กนักเรียนอายุ5-10 ปีโดยเฉพาะจึงมั่นใจได้ว่านักเรียนของเราจะสามารถพัฒนาทุกทักษะภาษาสื่อสารได้อย่างมั่นใจและเก่งภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สอนโดย Mr.Manoj Teacher (Studied from Singapore)

สอนออนไลน์ คลองสาน คลองสามวา คลองหลวง คลองเตย คันนายาว จตุจักร จอมทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ดอนตูม ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี นครชัยศรี นครปฐม นนทบุรี บางกรวย บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางกะปิ บางขุนเทียน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบ่อ บางบอน บางบัวทอง บางพลัด บางพลี บางรัก บางเขน บางเลน บางเสาธง บางแค บางใหญ่ บึงกุ่ม ปทุมธานี ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปากเกร็ด พญาไท พนัสนิคม พระนคร พระนครศรีอยุธยา พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ พระโขนง พุทธมณฑล ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา รังสิต ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง ลาดพร้าว ลำลูกกา วังทองหลาง วัฒนา ศาลายา สมุทรปราการ สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ์ สาทร สามพราน สายไหม หนองจอก หนองแขม หลักสี่ ห้วยขวาง ไทรน้อย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว