ครูวาฬ สอนเปียโน​ กีตาร์​ ​ทฤษฎีดนตรี​ตะวันตก และโสตทักษะ ตั้งแต่วัยประถม ถึงวัยผู้ใหญ่
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีพ.ศ. 2555

สาขาวิชาที่รับสอน :

1. ปฏิบัติเครื่องดนตรี Piano สําหรับดนตรีคลาสสิค และดนตรีสมัยนิยม
2. ปฏิบัติเครื่องดนตรี Guitar สําหรับดนตรีคลาสสิค และดนตรีสมัยนิยม
3. ทฤษฎีดนตรีตะวันตก Western Music Theory
4. การฝึกโสตและการอ่านโน้ต Ear Training And Sight-Singing
5. ลักษณะของจังหวะ ควบคู่กับเครื่องกำกับจังหวะ Rhythm Concept With Metronome

รูปแบบการสอน และสถานที่รับสอน :

1. Private Teaching บริเวณที่พักอาศัยของผู้เรียน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดนนทบุรี
2. Online Teaching หรือ Learn From Home ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการใช้ Web and Video Conferencing Application ต่างๆ เช่น Google Meets, Cisco Webex, Zoom, Line ฯลฯ ในทุกจังหวัดของประเทศไทย และต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของการสอน :

1. ให้ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาดนตรี ระดับเตรียมอุดมฯ และระดับปริญญาตรี, การสอบตามเกณฑ์ในระดับต่างๆ และการสอบเทียบทางด้านดนตรี
2. ให้ผู้เรียนมีความผ่อนคลาย สบายอารมณ์ การสังสรรค์ และงานอดิเรก
3. ให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพดนตรีในอนาคต
4. ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และความรู้ ที่เพียงพอในศาสตร์ด้านดนตรี

* หัวข้อหลักในการเรียน การสอน​ :

1. เทคนิคพื้นฐาน Basic ต่างๆ ตั้งแต่ท่าทาง, การจัดระเบียบ, รูปลักษณ์, ลักษณะที่ดี และถูกต้อง
2. วิธีการเล่นดนตรี การซ้อมดนตรีที่ดี มีประสิทธิภาพ ถูกวิธี และเป็นระบบ เช่น ความสบาย, การ Save พลัง และการป้องกันการบาดเจ็บได้ดี
3. Mindset ระบบความคิด, Attitude ทัศนคติ, การวางแผน Plan, วิธีคิด, ความสัมพันธ์ และการคิดล่วงหน้า
4. เทคนิคในการอ่านโน้ตดนตรี
5. การให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียง มิติเสียงที่ควรจะเป็น และทิศทางประโยคของบทเพลง
6. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรี การควบคุมเสียง และความต่อเนื่องในการเล่นอย่างมั่นใจ ไม่สะดุดและติดขัด
7. ความเที่ยงตรงของจังหวะ, ความเร็วของจังหวะ Tempo มีความคงที่ และระดับเสียงที่ถูกต้อง
8. การเล่นดนตรี ร่วมกับผู้อื่น เพื่อพัฒนาโสตประสาท การรักษาจังหวะ และอารมณ์เพลง ให้มีประสิทธิภาพ
9. การบริหารการจัดการ และการก้าวข้ามผ่านอุปสรรค
และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อปูพื้นฐานทักษะเหล่านี้ ให้แข็งแรง แข็งแกร่ง ไปจนถึงสามารถเล่นเพลงได้ทุกเพลงในโลก ที่มีโน้ตเพลงอยู่ข้างหน้าเรา อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์การทำงานและการสอน :

1. เข้าร่วมคณะนักร้องเสียงประสาน Mahidol Symphonic Choir เมื่อปีพ.ศ. 2551 - 2552 ผ่านการแสดงร้องเสียงประสานในบทเพลง
- Ludwig van Beethoven, "An die Freude" (Ode to Joy) from Symphony No.9, Op.125 "Choral" (1882) และ​ Carl Orff's Carmina Burana​ ร่วมกับวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Philharmonic Orchestra
- Johannes Brahms's Ein Deutshes Requiem
- Puccini's Messa di Gloria
2. ผู้ช่วยคณะกรรมการคุมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมดนตรี และระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เ​​มื่อปีพ.ศ. 2552
3. รับสอนตามสถาบันสอนดนตรี, โรงเรียนสอนดนตรี, ที่พักอาศัยของผู้เรียน และที่พักอาศัยของครูผู้สอน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1. เข้าร่วมอบรมโครงการ "การใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม" วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เมื่อปีพ.ศ. 2553
2. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล MU Leadership Program" รุ่นที่ 1 เมื่อปีพ.ศ. 2553
3. ผ่านการอบรมออนไลน์ "โควิด19 และระบาดวิทยา" โดยศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพ.ศ. 2564
4. ผ่านการอบรมออนไลน์ "ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล New Normal Life and Digital Quotient" โดยรองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2564
5. ผ่านการอบรมออนไลน์ "โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์" สำหรับบุคคลทั่วไป "หลักสูตรเสริมสร้างการรับรู้ที่แข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Build a Strong Security Awareness Program" โดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ในปีพ.ศ. 2564
6. เข้าร่วมอบรมออนไลน์ "Thailand National Cyber Week 2021 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์" โดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ในปีพ.ศ. 2564

คุณลักษณะ :

ใจเย็น ใส่ใจในรายละเอียด สามารถปรับแก้ไขเนื้อหา เรื่องราวต่างๆ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล รวมถึงการฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้นต่อตนเองและผู้อื่น ให้ความสำคัญกับสุขอนามัย ทั้งแนวทางการดูแล การจัดการ การปฏิบัติ การป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ให้ดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณสมบัติของผู้เรียน :

มีเครื่องดนตรีเป็นของตนเอง ทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ ตั้งแต่วัยประถม, วัยมัธยมต้น, วัยมัธยมปลาย, วัยมหาวิทยาลัย, วัยผู้ใหญ่, วัยกลางคน และวัยสูงอายุ

สนใจสมัครเรียน :

หัวข้อ ดูข้อมูล​ติดต่อ​ บริเวณด้านล่างของรายละเอียดโปรไฟล์นี้
พิมพ์ยืนยันเบอร์โทร ตามระบบของ Bestkru พร้อมกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน​เท่านั้น​ เช่น
ชื่อ, อายุ, ที่อยู่, เบอร์โทร, E-mail address, Line ID, Facebook
และรอการติดต่อกลับจากครูวาฬครับ

สอนออนไลน์ คลองสาน คลองเตย จตุจักร ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี นนทบุรี บางกรวย บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางซื่อ บางบัวทอง บางพลัด บางรัก บางเขน บางแค บางใหญ่ ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปากเกร็ด พญาไท พระนคร พระโขนง พุทธมณฑล ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดพร้าว วัฒนา ศาลายา สัมพันธวงศ์ สาทร หนองแขม หลักสี่ ห้วยขวาง ไทรน้อย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

I have been taking lessons from him for some time now, and I must say, he is absolutely amazing! Not only does he have a deep knowledge of music, but he also knows how to make the lessons fun and engaging. He is patient, encouraging, and always takes the time to explain things in a way that I can understand. Thanks to him, I have made great progress in my guitar playing and I look forward to every lesson with him. I highly recommend him to anyone looking for a fantastic guitar teacher! 🙂🙂🙂👍👍👍🎵🎵🎵

User · 5 ธ.ค. 2023

Great, teaching skill really good and my son is so much better at doing this. My son ask me about how to learn guitar and I have no idea until one of my friends introduce me to this teacher. I'm so proud of my son and I'm also learning the guitar too! Great professional teacher, Recommend!

User · 28 พ.ย. 2021

ครูปลาวาฬใจเย็นมากกกกกก
น่ารัก กันเอง สอนทั้งทฤษฎีและเชื่อมกับภาคปฏิบัติได้อย่างเข้าใจง่าย ทำให้เรียนรู้ได้ไว ดีกว่าพยายามฝึกเองแบบไม่มีหลักการมากๆค่ะ แล้วครูยังช่วยปรับพื้นฐาน หรือข้อบกพร่องที่เรามีให้ได้รับการแก้ไข เล่นสมูทขึ้นด้วยค่ะ

ชัช · 12 พ.ย. 2020

ครูปลาวาฬสอนสนุกมากเลยค่ะ มีความใจเย็นสุดๆ ครูสอนตั้งแต่พื้นฐานและค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้ไม่รู้สึกว่ายากสำหรับเราจนเกินไป ครูเป็นกันเองมากค่ะ และสอนเข้าใจมากกกก

User · 15 ก.ค. 2023

ครูปลาวาฬสอนดีมากครับ อธิบายเข้าใจง่าย สอนเทคนิคการเล่นต่างๆเยอะครับ เเนะนำครับบบ

อาทิต · 23 เม.ย. 2023

สอนดีมากค่ะ สอนตั้งแต่พื้นฐานแล้วค่อยๆ ไล่ระดับไป จากตอนแรกเห็นโน้ตแล้วคิดว่ายาก แต่สุดท้ายครูก็ช่วยปรับ แก้ไขจุดอ่อนและสอนเทคนิคให้จนเล่นได้ ครูใจเย็นและน่ารักมากค่ะ

ณัฐวรา · 11 ม.ค. 2023

👍

May · 14 ธ.ค. 2022

สอนดีมากเลยครับเป็นกันเองมากๆเข้าใจง่ายเรียนสนุกมากกกก❤️ สอนดี เข้าใจง่าย และใจเย็นสุด☺️ ค่อยๆอธิบาย
ตอบคำถามจนหายสงสัย เป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศน่าเรียน ไม่เครียดจนเกินไปครับ เรียนทฤษฎีดนตรีแนะนำคนนี้เลยครับ วิเคราะห์เพลงได้เก่งมาก เทคนิคการเล่นถือว่าดีเลยครับ น่ารัก จากเล่นไม่เป็นจนตอนนี้เล่นได้แล้ว ต้องชมว่าคนอนมีความอดทนกับลูกศิษย์ที่ขี้เกียจซ้อมมากๆ เป็นกันเองเรียนแล้วรู้สึกสนุก ลำดับการสอนดี ทำให้ไม่รู้สึดว่ายากเกินจนทำไม่ได้ ลองเรียนมาหลายที่ ที่นี่ตอบโจทย์สุดเลยครับ

พุทธ · 15 ก.ย. 2022

ครูปลาวาฬสอนตั้งแต่พื้นฐาน ปูแน่นจนสามารถไปต่อบทเรียนอื่นๆได้ง่าย เรียนไม่กดดันค่ะ ครูไล่ระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ สอนพื้นฐานที่ถูกต้อง ชี้ให้เห็นจุดที่ยังติดขัด มีทริคช่วยจดจำ ช่วยจัดสรรเวลาเรียนให้ไม่ล้า

รู้สึกสนุกมากขึ้นเมื่อได้จับกีตาร์ เห็นพัฒนาการตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆ ตลอดการเรียนเลยค่ะ

Fern · 12 ก.ย. 2022

อายุเยอะ กลัวโน๊ตมาก แต่ก็สอนให้เราพอเข้าใจได้
คิดว่าอายุเยอะ จะเรียนไม่ได้ แต่ก็ พอจะรอดนะ
ครูละเอียดมากกกกกก ไม่ปล่อยผ่านเลยแม้ความผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ เล็กๆ น้อยๆ
ถือว่าปรัวพื้นฐานได้ดี
รอลุ้น ว่า จะเก่งเมื่อไหร่

มด · 15 ก.ค. 2022

สอนดีคะ เรียนเข้าใจง่าย จดจําได้ง่าย เล่นเปียโนได้ทั้ง เเม่เเละลูกเลยคะ

User · 6 มิ.ย. 2022

ครูสอนดีมากครับ

ฟลุค · 17 เม.ย. 2022

จารย์ปลาวาฬตั้งใจสอนค่ะ
ทั้งกับนักเรียนที่ขยัน และ ขี้เกียจ (ใช้ตัวเองเป็นตัวอย่าง ในช่วงเวลาที่ขยันบ้าง ไม่ซ้อมบ้าง)
แต่อาจารย์ก็ตั้งใจ สอน ให้เหมาะสมกับ ความสามารถและตั้งใจของนักเรียน มีความเป็นครูสูงค่ะ ไว้ใจได้ 😁

เหลียน · 7 เม.ย. 2022

สอนดีมากครับสอนชิวๆเข้าใจง่าย รายละเอียดเยอะแต่เราก็เข้าใจได้ เล่นพลาดอะไรตรงไหนครูเค้าก็ช่วยปรับแก้ได้หมดเลย เล่นเป็นเองโดยไม่รู้ตัว👍🏻👍🏻👍🏻

ดัง · 18 มี.ค. 2022

สอนละเอียดตั้งแต่พื้นฐานทำให้เข้าใจง่ายค่า

ลูกแพร์ · 17 ม.ค. 2022

สอนดีมากๆ ครับ

Very good teacher, he teach everything and he also slowly teach us to the next level. Very good. Verified by me, He deserves 5 stars.

User · 28 พ.ย. 2021

ลูกชายเรียนกับครูปลาวาฬค่ะ ครูมีเทคนิคการสอนดี ลงในรายละเอียด ลำดับสิ่งที่จะสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ใจเย็น ลูกชายบอกครูสอนดีมากค่ะ และในสถานการณ์แพร่ระบาดเช่นนี้ คุณครูให้ความสำคัญกับสุขอนามัยดีเยี่ยมด้วยค่ะ แนะนำเลยค่ะ 😊👍

User · 15 พ.ย. 2021

ครูปลาวาฬมีความใส่ใจในรายละเอียด ไม่ปล่อยผ่านในสิ่งเล็กน้อย ทำให้ได้พื้นฐานที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น

ครูประเมินทักษะของนักเรียนได้ดีและมีวิธีการสอนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคน พอเรียนตรงจุดก็ทำให้รู้สึกว่าพัฒนาได้เร็ว

มีเทคนิคการอธิบายทฤษฎีที่ดูเหมือนยากให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพ

ครูใจเย็นและสามารถถามได้ทุกอย่างค่ะ😊

รุ้ง · 16 ส.ค. 2021

ครูใส่ใจในการสอนดีมากค่ะ หนูไม่เข้าใจครูก็ไม่ข้ามครูจะขุนจนทำให้ได้จนหนูก็ถอดใจแต่ครูอดทนสอนจนสุดท้ายหนูก็เข้าใจและเรียนผ่านมาได้ทุกบท ขนาดเรียนออนไลน์ก็ยังเข้าใจดีมากเหมือนกับเรียนตัวต่อตัว Happy ทุกครั้งที่เรียนจริงๆ เป็นกันเองด้วยค่ะ สบายใจ😄
ปล. ครูสอนเข้าใจง่ายมากค่ะ แต่หนูคงไม่เข้าใจเองเพราะไม่มีพื้นฐาน55
แนะนำครูปลาวาฬเลยค่ะ ✌🏻

นางฟ้า · 6 ส.ค. 2021

ชอบเรียนกับครูปลาวาฬมากค่ะ มีคำเปรียบเปรยสนุกๆที่ทำให้เล่นได้อย่างที่ครูแนะนำ สอนเทคนิคการใช้นิ้วเพื่อให้เล่นได้สมูท จากคนที่จับจังหวะไม่ค่อยได้ ตอนนี้เล่นได้ตรงตามเมโทรนอม

กัญญา (หลิ่ง) · 4 ส.ค. 2021

ครูใจดีครับ เอาใจใส่ ตั้งใจสอน แนะนำครับ

csryyt · 7 เม.ย. 2021

ดีครับ

มะ · 8 ม.ค. 2021

สอนดี กันเอง เทคนิคดี

ขนิษฐา · 4 ธ.ค. 2020

เรียนเปียโนมาหลายที่ แต่ไม่ค่อยเข้าใจ พอมาเรียนกับครูปลาวาฬ เรื่องที่เคยเรียนกับครูคนอื่นแล้วไม่เข้าใจ กลับเข้าใจ คุณครูมีวิธีอธิบายให้เข้าใจจนได้ คุณครูไม่ละเลยหรือปล่อยผ่านรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เวลาสอนคุณครูมีความจริงจังและจริงใจในการสอน เรียนกับครูปลาวาฬ ไม่เสียดายเงินเลยครับ

เบล · 17 พ.ย. 2020

สอนดีเข้าใจง่ายใส่ใจนักเรียนได้ดี มีอารมณ์ขัน สนุกมากๆครับ

ภูวิภัทร · 8 พ.ย. 2020

สอนดีครับ ใส่ใจและเข้าใจนักเรียนดี สอนตั้งแต่พื้นฐานครับ

ไจโร · 4 ต.ค. 2020

ครูปลาวาฬสอนดีคะและใจดี เอาใจใส่นักเรียนมากคะ ให้กำลังใจดีมากด้วยคะ ไม่มีพื้นฐานและอายุมากก็เรียนได้คะ สนุกคะ

รจ · 2 ส.ค. 2020

เป็นลูกศิษย์ สว. ที่ครูคงต้องหาวิธีสอนมากกว่าเด็ก ครูสอนดี อธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย ถ้ามีปัญหาในการเรียน ครูหาทางแก้ไขให้จนทำได้ นอกจากนี้คือหนังสือเรียนที่ครูหามาให้ก็เป็นหนังสือที่ดีมาก สนับสนุนผู้สูงอายุที่อาจเกษียณแล้ว ลองเรียนกับครูนะคะ…สว.ก็เรียนได้ค่ะ

เมี่ยง · 31 ก.ค. 2020

Plawarn class is always fun. He is very knowledgeable. His technique is very easy to understand. Can recommend highly enough.

Chuck Valla · 25 ก.ค. 2020

ครูปลาวาฬใจดีค่ะ
สอนเด็กเข้าใจง่ายค่อยๆให้เด็กทำความเข้าใจ
สอนตามหลักพื้นฐานทีละสเต็ป
เตรียมการสอนได้ดีมากค่ะ

Prim · 21 ก.ค. 2020

ขอเบรติดต่อค่ะ

หวาน · 20 มิ.ย. 2020

อยากได้เบอร์ติดต่อครูค่ะ

ยุ้ย · 8 มิ.ย. 2020

ครูปลาวาฬเป็นกันเองมากๆค่ะ ให้คำปรึกษาดีมาก ไม่กดดันเลยค่ะ

nook · 31 พ.ค. 2020

ครูสอนดีมากๆค่ะ ค่อยเป็นค่อยไป สอนละเอียด เข้าใจง่าย พอมีปัญหาอะไรก็แก้ปัญหาได้ตลอด เก่งมากๆๆๆเลยค่ะ

แจน · 26 พ.ค. 2020

ครูสอนดีค่ะ เป็นกันเองมาก ถ้าเราดีดผิดตรงไหนครูก็จะแก้ให้ทันที ไม่ปล่อยค้างผ่านไป ถ้าเรียนต่อเนื่องเป็นประจำทุกอาทิตย์ก็เล่นได้แน่นอน ราคาเป็นกันเองค่ะ ครูมาสอนถึงบ้านเลย

June · 8 ก.พ. 2020

ครูวาฬใจดี สอนใจเย็นมากๆ เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 👍🏼👍🏼👍🏼

ฟูฟู · 22 ม.ค. 2020

ดีมากๆ สอนตั้งแต่พื้นฐาน อ่านตัวโน้ตทีละตัว จนถึงที่มาของคอร์ด แล้วก็เล่นเป็นเพลงได้

อมร · 9 ม.ค. 2020

ดีครับ

โอ๋ · 13 ธ.ค. 2019

คุณครูปลาวาฬสอนดีคะ น้องสนุกกับเรียนเปียโนกับครูมากคะ

แอน · 10 ธ.ค. 2019

ครูปลาวาฬ สอนดีมากครับ ใจเย็น เอกสารเยอะมาก สอนเข้าใจง่าย ละเอียด ใส่ใจทุกรายละเอียด เช่น นิ้ว มือทั้งสองข้าง ท่าเล่น เมื่อผิดจะรีบแก้ทันที สอนความรู้ ทฤษฎีแน่นมาก ขอบคุณมากครับ

Camp · 26 ต.ค. 2019

five star tutor

ttt · 25 ต.ค. 2019

ครูปลาวาฬ.....ต้องบอกว่าสอนดีมากๆครับ สนุก ละเอียด รู้ลึก ที่สำคัญคือคอยให้กำลังใจผู้เรียนเสมอ......ขอบคุณมากๆครับ

ต้อง · 12 ก.ย. 2019

ครูสอนละเอัยด สนุก เข้าใจง่ายมากค่าา

กวาง · 12 ก.ย. 2019

ครูสอนละเอียดมากครับ ใจเย็น และไม่รีบร้อน ดีมากครับ

เฉลิมชัย · 12 ก.ย. 2019

ครูสอนละเอียดเข้าใจง่ายคะ ตอบคำถามได้ทุกข้อสงสัยคะ อธิบายได้ละเอีนดมากๆ ครูเตรีนมอุปกรณ์การสอนให้นักเรียนครบตั้งแต่วันแรกคะ สอนใจเย็นไม่ดุ เวลาทำผิดก็จะสอนใหม่คะ ^^

ใหม่ · 9 ก.ย. 2019

คุณครูสอนละเอียดดีค่ะ ตัวเราเองไม่มีพื้นฐาน คุณครูเริ่มสอนตั้งแต่ท่านั่ง การวางมือเลยค่ะ

จูลี่ · 25 ส.ค. 2019

ครูมาสอนที่บ้านได้ สะดวกดีมากครับ สอนค่อยเป็นค่อยไปดีครับ

ต้าร์ · 22 ส.ค. 2019

ครูปลาวาฬมาก่อนเวลาเรียนตลอด ใจเย็น เด็กน้อยงอแงก็รับมือได้ ราคาเป็นมิตรด้วยค่ะ

บุษ · 22 ส.ค. 2019

สอนดีมากค่ะสอนละเอียดดี คุณครูน่ารักเป็นกันเองดีมาก ใจดีด้วยค่ะ😊😊

จ๋า · 17 ส.ค. 2019

สอนดีเข้าใจง่าย ไม่เร็วไม่ช้าเกินไป เน้นสอนให้พื้นฐานแน่นทำให้ต่อยอดไประดับสูงได้ง่ายขึ้น

อัน · 6 ส.ค. 2019
แหม่ม · 30 ก.ค. 2019

Prawon is very professional and helpful with my two small children. Their progress is visible and I love to hear them laughing and having a good time, while still learning. Music should be fun and flexible. Highly recommended!

JAY · 30 ก.ค. 2019

ครูเป็นกันเอง สอนละเอียด สอนวิธีให้นักเรียนฝึกเองได้

กิม · 26 ก.ค. 2019

ครูสอนใส่ใจ และละเอียดมากค่ะ ใจดีด้วย เคยเรียนมาก่อนหน้านี้ แต่ว่าไม่เหมือนกับที่เรียนกับครูปลาวาฬค่ะ

แฟรี่ · 27 มิ.ย. 2019

Very good

Poom · 18 มิ.ย. 2019

ราคาไม่แพง ครูใส่ใจรายละเอียด ไม่สอนรีบๆ สอนแนวเพลงที่เราชอบได้ สอนเรื่องจังหวะและทฤษฎีด้วย ดีมากค่ะ

มิ้ง · 9 มิ.ย. 2019

สอนง่าย ใจดี เรียนรู้จากพื้นฐาน

นิ๊ก · 30 พ.ค. 2019

ครูสอนใจเย็นมาก ใจดี น่ารักมากค่ะ
รู้ถึงที่มาที่ไปได้เข้าใจดีค่ะ
อธิบายดี มีวิธีการสอนที่สนุกๆค่ะ

โบ · 24 พ.ค. 2019

ใจดี และสอนเข้าใจมากขึ้น จากที่ไม่เคยเข้าใจอะไรหลายๆ อย่าง ที่ผ่านมาครับ มีปัญหาตรงไหนที่ผ่านๆ มา ครูแก้ให้ทันทีครับ ขอบคุณมากครับ

Pla · 23 พ.ค. 2019

สอนดีมากครับ เข้าใจง่าย มีหลักการดี ใจดีด้วยครับ

แจ๊ค · 25 เม.ย. 2019

เข้าใจง่ายดีครับ

ยุ่น · 6 มี.ค. 2019

สอนดีมากค่ะ ใจเย็น และที่สำคัญเป็นครูที่คิดราคาไม่แพงเลย

จูน · 20 ก.พ. 2019
Tar · 7 ก.พ. 2019