สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีพ.ศ. 2555

สถานที่รับสอน :

- สอนตัวต่อตัว บริเวณที่พักอาศัยของผู้เรียน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดนนทบุรี
- E-Teacher ในรูปแบบ Online Teaching หรือ Teach From Home ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการใช้ Web and Video Conferencing Application ต่างๆ เช่น Google Meets, Cisco Webex, Zoom, Line ฯลฯ ในทุกจังหวัดของประเทศไทย และต่างประเทศ

สาขาวิชาที่รับสอน :

1. ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิค Piano
2. ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิค Classical Guitar และเครื่องดนตรีสมัยนิยม Acoustic Guitar
3. ทฤษฎีดนตรีตะวันตก Western Music Theory
4. โสตทักษะ Musicianship And Ear Training
5. ลักษณะของจังหวะ ควบคู่กับเครื่องกำกับจังหวะ Rhythm Concept With Metronome

ประสบการณ์การสอน :

สถาบันสอนดนตรี, โรงเรียนสอนดนตรี, ที่พักอาศัยของผู้เรียน และที่พักอาศัยของครูผู้สอน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการสอน :

1. ให้ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาดนตรี ระดับเตรียมอุดมฯ และระดับปริญญาตรี, การสอบตามเกณฑ์ในระดับต่างๆ และการสอบเทียบทางด้านดนตรี
2. ให้ผู้เรียนมีความผ่อนคลาย สบายอารมณ์ การสังสรรค์ และงานอดิเรก
3. ให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพดนตรีในอนาคต
4. ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และความรู้ ที่เพียงพอในศาสตร์ด้านดนตรี

ผลงานและประวัติการทำงาน :

1. เข้าร่วมคณะนักร้องเสียงประสาน Mahidol Symphonic Choir เมื่อปีพ.ศ. 2551 - 2552 ผ่านการแสดงร้องเสียงประสานในบทเพลง
- Ludwig van Beethoven, "An die Freude" (Ode to Joy) from Symphony No.9, Op.125 "Choral" (1882) ร่วมกับวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Philharmonic Orchestra
- Carl Orff's Carmina Burana
ร่วมกับวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Philharmonic Orchestra
- Johannes Brahms's Ein Deutshes Requiem
- Puccini's Messa di Gloria
2. ผู้ช่วยคณะกรรมการคุมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมฯ และระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก และวิชาโสตทักษะ เมื่อปีพ.ศ. 2552
3. เข้าร่วมโครงการ "การใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม" ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เมื่อปีพ.ศ. 2553
4. เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล "MU Leadership Program" รุ่นที่ 1 เมื่อปีพ.ศ. 2553

* หัวข้อหลักในการเรียน การสอน :

1. เทคนิคพื้นฐาน Basic ต่างๆ ตั้งแต่ท่าทาง, การจัดระเบียบ, รูปลักษณ์, ลักษณะที่ดี และถูกต้อง
2. วิธีการเล่นดนตรี การซ้อมดนตรีที่ดี มีประสิทธิภาพ ถูกวิธี และเป็นระบบ เช่น ความสบาย, การ Save พลัง และการป้องกันการบาดเจ็บได้ดี
3. Mindset ระบบความคิด, Attitude ทัศนคติ, การวางแผน Plan, วิธีคิด, ความสัมพันธ์ และการคิดล่วงหน้า
4. เทคนิคในการอ่านโน้ตดนตรี
5. การให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียง มิติเสียงที่ควรจะเป็น และทิศทางประโยคของบทเพลง
6. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรี การควบคุมเสียง และความต่อเนื่องในการเล่นอย่างมั่นใจ ไม่สะดุดและติดขัด
7. ความเที่ยงตรงของจังหวะ, ความเร็วของจังหวะ Tempo มีความคงที่ และระดับเสียงที่ถูกต้อง
8. การเล่นดนตรี ร่วมกับผู้อื่น เพื่อพัฒนาโสตประสาท การรักษาจังหวะ และอารมณ์เพลง ให้มีประสิทธิภาพ
9. การบริหารการจัดการ และการก้าวข้ามผ่านอุปสรรค
และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อปูพื้นฐานทักษะเหล่านี้ ให้แข็งแรง แข็งแกร่ง ไปจนถึงสามารถเล่นเพลงได้ทุกเพลงในโลก ที่มีโน้ตเพลงอยู่ข้างหน้าเรา อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะ :

สอนใจเย็น เปิดเผย ตรงไปตรงมา สามารถปรับแก้ไขเนื้อหา เรื่องราวต่างๆ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล รวมถึงการฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้นต่อตนเองและผู้อื่น

คุณสมบัติของผู้เรียน :

ฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็มขึ้นไป, มีเครื่องดนตรีเป็นของตนเอง ทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ ตั้งแต่วัยประถม ถึงวัยผู้ใหญ่

ค่าธรรมเนียม การเรียนการสอนพิเศษ ตัวต่อตัว :

- บริเวณที่พักอาศัยของผู้เรียน ครั้งละ 800 -​ 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับ พื้นที่ของผู้เรียน และจำนวนชั่วโมงที่ลงเรียน
- E-Learning ในรูปแบบ Online Learning หรือ Learn From Home ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการใช้ Web and Video Conferencing Application ครั้งละ 600 -​ 900 บาท ขึ้นอยู่กับ จำนวนชั่วโมงที่ลงเรียน

** หมายเหตุ :

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 มีแนวโน้มระบาดอย่างรวดเร็ว ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก รวมถึงประเทศไทยเอง โดยที่ปรากฎตามข้อเท็จจริงว่าพบการแพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคของไทย ไม่จำกัดอยู่เพียงสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ประกอบกับเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพรบ.โรคติดต่อ 2558 และเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล และเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เรียนใหม่ ที่สนใจเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี Guitar, Piano, ทฤษฎีดนตรีตะวันตก และโสตทักษะนั้น

ครูปลาวาฬ มีความห่วงใย ใส่ใจ ต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียนทุกท่าน ได้พิจารณาถึงความสำคัญของโครงสร้างระบบดิจิทัล ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อรับมือ จัดการกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน โดยปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเป็น E-Teacher ในรูปแบบ Online Teaching หรือ Teach From Home ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 นี้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการใช้ Web and Video Conferencing Application ต่างๆ เช่น Google Meets, Cisco Webex, Zoom, Line ฯลฯ เชื่อมต่อไปยังผู้เรียนแทน เพื่อให้เรียนดนตรีได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องออกจากที่พักอาศัยของผู้เรียน และเป็นก้าวสำคัญในการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ยุค Digital Transformation ด้านการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ

แม้ว่าในปัจจุบัน การบริหารจัดการ รับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 นั้น ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อ​เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ​ เราคนไทยต้องมีวินัยในการป้องกันตนเองให้สม่ำเสมอ​เข้าไว้
1. การป้องกันตนเองบริเวณใบหน้า
- จมูกและปาก คือช่องทางออกของไวรัส โดยแพร่ทางละอองฝอย
- ตา จมูกและปากตามเยื่อบุ คือช่องทางเข้าของไวรัส จากละอองฝอยที่ออกจากตัวของผู้ติดเชื้อ
2. การป้องกันตนเองเมื่ออยู่ในที่อับ อากาศไม่ถ่ายเท
ละอองจะลอยอยู่ในอากาศได้นาน ไปเกาะที่ใบหน้า ตามเนื้อ ตามตัวเสื้อผ้า แขนขาของผู้ที่แพร่เชื้อเองและคนอื่น มือของผู้แพร่เชื้อ ยังสัมผัสกับเสื้อผ้า แขนขา ตนเอง และเอามือไปสัมผัสพื้นผิว โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดเป็นต้น
ผู้ที่ไม่ติดเชื้อ มีโอกาสได้รับเชื้อจากละอองเหล่านี้โดยตรงเข้าปะทะที่ใบหน้า หรือ ติดตามเสื้อผ้า ตามแขนขาและมือตนเองไปสัมผัสเสื้อผ้าตนเองสัมผัสพื้นผิวของเครื่องใช้ต่างๆในสถานที่นั้นๆ และมาสัมผัสใบหน้าตนเองอีกต่อ

*** ลักษณะดังกล่าวเป็นวงจรของ “ใบหน้าและมือ” เป็นที่มาของการที่ต้องล้างมือบ่อยที่สุดด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% และความสำคัญของการใส่หน้ากาก ปิดปากและจมูก และการที่ต้องระวังดวงตา ไม่เผลอเอามือไปลูบหน้า ตา จับปาก

3. ให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่มีอาการไอหรือจาม ประมาณ 2 เมตร
4. สำหรับผู้ที่สงสัยว่า ตัวเองจะเสี่ยง หรือมีอาการเข้าข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันนี้ เช่น จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีไข้ มีอาการคล้ายไข้หวัด ให้รีบไปตรวจ หรือพบแพทย์ หรือติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ของตนเองได้ทันที

คำแนะนำสำหรับการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสาร สามารถติดตามจากแห่งข้อมูลที่ดี ไว้ใจ และน่าเชื่อถือได้ เช่น
- Facebook Page ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
- Facebook Page หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ ประจำที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- Facebook Page ศูนย์ข้อมูล COVID-19
- Facebook Page Thailand FACT Today

ครูปลาวาฬ ให้กำลังใจ ถึงคนไทยทุกคน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกสาขาวิชาชีพ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการ ดูแล และรักษา ต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้ผ่านไปได้ด้วยดี จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สงบลง และกลับมาเป็นปรกติสุขต่อไป

ติดต่อโดยตรง :

โปรไฟล์นี้ที่หัวข้อ ดูข้อมูล​ติดต่อ​ ด้านล่างของรายละเอียดโปรไฟล์นี้
พิมพ์ยืนยันเบอร์โทร ตามระบบของ Bestkru พร้อมกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน​เท่านั้น​ เช่น
ชื่อ, อายุ, ที่อยู่, เบอร์โทร, E-mail address, Line ID และ Facebook
และรอการติดต่อกลับจากครูปลาวาฬครับ

สอนเปียโน สอนกีต้าร์
สอนออนไลน์ คลองสาน คลองเตย จตุจักร ชลบุรี ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี นนทบุรี บางกรวย บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางซื่อ บางบัวทอง บางพลัด บางรัก บางเขน บางแค บางใหญ่ ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปากเกร็ด พญาไท พระนคร พระโขนง พุทธมณฑล ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดพร้าว วัฒนา ศาลายา สัมพันธวงศ์ สาทร หนองแขม หลักสี่ ห้วยขวาง ไทรน้อย

ครูปลาวาฬมีความใส่ใจในรายละเอียด ไม่ปล่อยผ่านในสิ่งเล็กน้อย ทำให้ได้พื้นฐานที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น

ครูประเมินทักษะของนักเรียนได้ดีและมีวิธีการสอนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคน พอเรียนตรงจุดก็ทำให้รู้สึกว่าพัฒนาได้เร็ว

มีเทคนิคการอธิบายทฤษฎีที่ดูเหมือนยากให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพ

ครูใจเย็นและสามารถถามได้ทุกอย่างค่ะ😊

รุ้ง · 16 ส.ค. 2021

ครูใส่ใจในการสอนดีมากค่ะ หนูไม่เข้าใจครูก็ไม่ข้ามครูจะขุนจนทำให้ได้จนหนูก็ถอดใจแต่ครูอดทนสอนจนสุดท้ายหนูก็เข้าใจและเรียนผ่านมาได้ทุกบท ขนาดเรียนออนไลน์ก็ยังเข้าใจดีมากเหมือนกับเรียนตัวต่อตัว Happy ทุกครั้งที่เรียนจริงๆ เป็นกันเองด้วยค่ะ สบายใจ😄
ปล. ครูสอนเข้าใจง่ายมากค่ะ แต่หนูคงไม่เข้าใจเองเพราะไม่มีพื้นฐาน55
แนะนำครูปลาวาฬเลยค่ะ ✌🏻

นางฟ้า · 6 ส.ค. 2021

ชอบเรียนกับครูปลาวาฬมากค่ะ มีคำเปรียบเปรยสนุกๆที่ทำให้เล่นได้อย่างที่ครูแนะนำ สอนเทคนิคการใช้นิ้วเพื่อให้เล่นได้สมูท จากคนที่จับจังหวะไม่ค่อยได้ ตอนนี้เล่นได้ตรงตามเมโทรนอม

กัญญา (หลิ่ง) · 4 ส.ค. 2021

ครูใจดีครับ เอาใจใส่ ตั้งใจสอน แนะนำครับ

csryyt · 7 เม.ย. 2021

ดีครับ

มะ · 8 ม.ค. 2021

สอนดี กันเอง เทคนิคดี

ขนิษฐา · 4 ธ.ค. 2020

เรียนเปียโนมาหลายที่ แต่ไม่ค่อยเข้าใจ พอมาเรียนกับครูปลาวาฬ เรื่องที่เคยเรียนกับครูคนอื่นแล้วไม่เข้าใจ กลับเข้าใจ คุณครูมีวิธีอธิบายให้เข้าใจจนได้ คุณครูไม่ละเลยหรือปล่อยผ่านรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เวลาสอนคุณครูมีความจริงจังและจริงใจในการสอน เรียนกับครูปลาวาฬ ไม่เสียดายเงินเลยครับ

เบล · 17 พ.ย. 2020

ครูปลาวาฬใจเย็นมากกกกกก
น่ารัก กันเอง สอนทั้งทฤษฎีและเชื่อมกับภาคปฏิบัติได้อย่างเข้าใจง่าย ทำให้เรียนรู้ได้ไว ดีกว่าพยายามฝึกเองแบบไม่มีหลักการมากๆค่ะ แล้วครูยังช่วยปรับพื้นฐาน หรือข้อบกพร่องที่เรามีให้ได้รับการแก้ไข เล่นสมูทขึ้นด้วยค่ะ

ชัช · 12 พ.ย. 2020

สอนดีเข้าใจง่ายใส่ใจนักเรียนได้ดี มีอารมณ์ขัน สนุกมากๆครับ

ภูวิภัทร · 8 พ.ย. 2020

สอนดีครับ ใส่ใจและเข้าใจนักเรียนดี สอนตั้งแต่พื้นฐานครับ

ไจโร · 4 ต.ค. 2020

ครูปลาวาฬสอนดีคะและใจดี เอาใจใส่นักเรียนมากคะ ให้กำลังใจดีมากด้วยคะ ไม่มีพื้นฐานและอายุมากก็เรียนได้คะ สนุกคะ

รจ · 2 ส.ค. 2020

เป็นลูกศิษย์ สว. ที่ครูคงต้องหาวิธีสอนมากกว่าเด็ก ครูสอนดี อธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย ถ้ามีปัญหาในการเรียน ครูหาทางแก้ไขให้จนทำได้ นอกจากนี้คือหนังสือเรียนที่ครูหามาให้ก็เป็นหนังสือที่ดีมาก สนับสนุนผู้สูงอายุที่อาจเกษียณแล้ว ลองเรียนกับครูนะคะ…สว.ก็เรียนได้ค่ะ

เมี่ยง · 31 ก.ค. 2020

Plawarn class is always fun. He is very knowledgeable. His technique is very easy to understand. Can recommend highly enough.

Chuck Valla · 25 ก.ค. 2020

ครูปลาวาฬใจดีค่ะ
สอนเด็กเข้าใจง่ายค่อยๆให้เด็กทำความเข้าใจ
สอนตามหลักพื้นฐานทีละสเต็ป
เตรียมการสอนได้ดีมากค่ะ

Prim · 21 ก.ค. 2020

ขอเบรติดต่อค่ะ

หวาน · 20 มิ.ย. 2020

อยากได้เบอร์ติดต่อครูค่ะ

ยุ้ย · 8 มิ.ย. 2020

ครูปลาวาฬเป็นกันเองมากๆค่ะ ให้คำปรึกษาดีมาก ไม่กดดันเลยค่ะ

nook · 31 พ.ค. 2020

ครูสอนดีมากๆค่ะ ค่อยเป็นค่อยไป สอนละเอียด เข้าใจง่าย พอมีปัญหาอะไรก็แก้ปัญหาได้ตลอด เก่งมากๆๆๆเลยค่ะ

แจน · 26 พ.ค. 2020

ครูสอนดีค่ะ เป็นกันเองมาก ถ้าเราดีดผิดตรงไหนครูก็จะแก้ให้ทันที ไม่ปล่อยค้างผ่านไป ถ้าเรียนต่อเนื่องเป็นประจำทุกอาทิตย์ก็เล่นได้แน่นอน ราคาเป็นกันเองค่ะ ครูมาสอนถึงบ้านเลย

June · 8 ก.พ. 2020

ครูวาฬใจดี สอนใจเย็นมากๆ เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 👍🏼👍🏼👍🏼

ฟูฟู · 22 ม.ค. 2020

ดีมากๆ สอนตั้งแต่พื้นฐาน อ่านตัวโน้ตทีละตัว จนถึงที่มาของคอร์ด แล้วก็เล่นเป็นเพลงได้

อมร · 9 ม.ค. 2020

ดีครับ

โอ๋ · 13 ธ.ค. 2019

คุณครูปลาวาฬสอนดีคะ น้องสนุกกับเรียนเปียโนกับครูมากคะ

แอน · 10 ธ.ค. 2019

ครูปลาวาฬ สอนดีมากครับ ใจเย็น เอกสารเยอะมาก สอนเข้าใจง่าย ละเอียด ใส่ใจทุกรายละเอียด เช่น นิ้ว มือทั้งสองข้าง ท่าเล่น เมื่อผิดจะรีบแก้ทันที สอนความรู้ ทฤษฎีแน่นมาก ขอบคุณมากครับ

Camp · 26 ต.ค. 2019

five star tutor

ttt · 25 ต.ค. 2019

ครูปลาวาฬ.....ต้องบอกว่าสอนดีมากๆครับ สนุก ละเอียด รู้ลึก ที่สำคัญคือคอยให้กำลังใจผู้เรียนเสมอ......ขอบคุณมากๆครับ

ต้อง · 12 ก.ย. 2019

ครูสอนละเอัยด สนุก เข้าใจง่ายมากค่าา

กวาง · 12 ก.ย. 2019

ครูสอนละเอียดมากครับ ใจเย็น และไม่รีบร้อน ดีมากครับ

เฉลิมชัย · 12 ก.ย. 2019

ครูสอนละเอียดเข้าใจง่ายคะ ตอบคำถามได้ทุกข้อสงสัยคะ อธิบายได้ละเอีนดมากๆ ครูเตรีนมอุปกรณ์การสอนให้นักเรียนครบตั้งแต่วันแรกคะ สอนใจเย็นไม่ดุ เวลาทำผิดก็จะสอนใหม่คะ ^^

ใหม่ · 9 ก.ย. 2019

คุณครูสอนละเอียดดีค่ะ ตัวเราเองไม่มีพื้นฐาน คุณครูเริ่มสอนตั้งแต่ท่านั่ง การวางมือเลยค่ะ

จูลี่ · 25 ส.ค. 2019

ครูมาสอนที่บ้านได้ สะดวกดีมากครับ สอนค่อยเป็นค่อยไปดีครับ

ต้าร์ · 22 ส.ค. 2019

ครูปลาวาฬมาก่อนเวลาเรียนตลอด ใจเย็น เด็กน้อยงอแงก็รับมือได้ ราคาเป็นมิตรด้วยค่ะ

บุษ · 22 ส.ค. 2019

สอนดีมากค่ะสอนละเอียดดี คุณครูน่ารักเป็นกันเองดีมาก ใจดีด้วยค่ะ😊😊

จ๋า · 17 ส.ค. 2019

สอนดีเข้าใจง่าย ไม่เร็วไม่ช้าเกินไป เน้นสอนให้พื้นฐานแน่นทำให้ต่อยอดไประดับสูงได้ง่ายขึ้น

อัน · 6 ส.ค. 2019
แหม่ม · 30 ก.ค. 2019

Prawon is very professional and helpful with my two small children. Their progress is visible and I love to hear them laughing and having a good time, while still learning. Music should be fun and flexible. Highly recommended!

JAY · 30 ก.ค. 2019

ครูเป็นกันเอง สอนละเอียด สอนวิธีให้นักเรียนฝึกเองได้

กิม · 26 ก.ค. 2019

ครูสอนใส่ใจ และละเอียดมากค่ะ ใจดีด้วย เคยเรียนมาก่อนหน้านี้ แต่ว่าไม่เหมือนกับที่เรียนกับครูปลาวาฬค่ะ

แฟรี่ · 27 มิ.ย. 2019

Very good

Poom · 18 มิ.ย. 2019

ราคาไม่แพง ครูใส่ใจรายละเอียด ไม่สอนรีบๆ สอนแนวเพลงที่เราชอบได้ สอนเรื่องจังหวะและทฤษฎีด้วย ดีมากค่ะ

มิ้ง · 9 มิ.ย. 2019

สอนง่าย ใจดี เรียนรู้จากพื้นฐาน

นิ๊ก · 30 พ.ค. 2019

ครูสอนใจเย็นมาก ใจดี น่ารักมากค่ะ
รู้ถึงที่มาที่ไปได้เข้าใจดีค่ะ
อธิบายดี มีวิธีการสอนที่สนุกๆค่ะ

โบ · 24 พ.ค. 2019

ใจดี และสอนเข้าใจมากขึ้น จากที่ไม่เคยเข้าใจอะไรหลายๆ อย่าง ที่ผ่านมาครับ มีปัญหาตรงไหนที่ผ่านๆ มา ครูแก้ให้ทันทีครับ ขอบคุณมากครับ

Pla · 23 พ.ค. 2019

สอนดีมากครับ เข้าใจง่าย มีหลักการดี ใจดีด้วยครับ

แจ๊ค · 25 เม.ย. 2019

เข้าใจง่ายดีครับ

ยุ่น · 6 มี.ค. 2019

สอนดีมากค่ะ ใจเย็น และที่สำคัญเป็นครูที่คิดราคาไม่แพงเลย

จูน · 20 ก.พ. 2019
Tar · 7 ก.พ. 2019
ครูปลาวาฬ สอนดนตรี

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru