"แม่บ้านทันสมัย" สถาบันนี้มีที่มาจาก อ.พลศรี คชาชีวะ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้ก่อตั้ง "แม่บ้านทันสมัย" ขึ้นเมื่อปี 2522

- เป็นโรงเรียนสอนทำอาหารโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับโล่ยกย่องเกียรติคุณนี้จาก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาเอกชน ในงานการศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สกายโดม เซ็นทรัล ลาดพร้าว

- โรงเรียนแม่บ้านทันสมัยยังได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2554 และ ปี 2557

- นอกจากนี้ โรงเรียนแม่บ้านทันสมัยยังได้รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณอีกมากมาย ตลอดระยะเวลา 36 ปี ที่ผ่านมา

ของโรงเรียนแม่บ้านทันสมัยได้เป็นอย่างดี

ยังไม่มีรีวิว