สวัสดีครับ ชื่อ เอกรัตน์ พัฒชู ชื่อเล่นชื่อเอก

การศึกษา :
ปริญญาโท การบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก (กำลังศึกษา)
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

การฝึกอบรม/ผลงาน :
2559
- ผ่านการอบรม การบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ วิชางบการเงินสำหรับผู้บริหาร จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ผ่านการอบรม การบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ วิชาการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ผ่านการอบรม การบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ วิชา บัญชี...ชี้ช่องรวย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ผ่านการอบรม การบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ วิชา เริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2558
- ได้ดำเนินงานคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ตำแหน่ง "อุปนายกสโมสรนักศึกษา"

2557
- ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี ตามหลักสูตรปริญญาตรี ณ บริษัท เพียว ออดิท จำกัด
- ผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตร "นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountant)" กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
-ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
- ผ่านการอบรม หลักสูตรบัญชีและธรรมาภิบาลธูรกิจ วิชา ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2556
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Update มาตรฐานการบัญชี "มาตรฐานการรายงานของไทยและมารตฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)"
- เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

การทำงาน :
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะวิชาการบัญชี
2557-2558 ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี บริษัท เพียว ออดิท จำกัด

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018