สวัสดีครับผมนายสรศักดิ์ พวงทับทิม หรือ บุญช่วย พวงทับ จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตและสัมฤทธิบัตรมหาบัณฑิตรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง เคยศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสอนเน้นให้คิดเป็นมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของความรู้ที่จะให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ได้เพิ่มมากขึ้นนั้น จากเหตุผลในประสบการณ์ทางการศึกษาที่ผมได้ศึกษาเล่าเรียนมานั้นตั้งแต่เฉพาะระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทนั้นรวมระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษามาก็ประมาณ 15 ปีกว่าๆ ดังนั้นผมก็คิดว่า
นักเรียนนิสิตนักศึกษา คงจะมีความเข้าใจทั้งในประสบการณ์และความรู้ของกระผมไม่มากก็น้อยและส่วนในเรื่องของการทดสอบผล tcas,GAT PAT และ 9 วิชาสามัญและ o-net รวมทั้งความถนัดในด้านต่างๆของแต่ละคณะสาขาวิชาและการส่งแบบ Portfolio ที่สถาบันนั้นๆเปิดรับ ซึ่งก็มีเพียงไม่กี่สถาบันเท่านั้นที่เปิดรับระบบนี้อยู่ รวมทั้งการเลือกใช้ระบบ Admission เดิมเข้าศึกษาต่อในคณะสาขาวิชาที่เปิดรับในส่วนนี้ ส่วนในเรื่องของการทำวิจัย และงานวิทยานิพนธ์ ก็พร้อม และรับให้คำปรึกษางาน วิจัยและวิทยานิพนธ์ กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจโดยติดต่ออาจารย์ได้ ทางbestkru สุดท้ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาท่านใดสนใจในวิทยานิพนธ์ลองเข้าไปดูหรือชมกันได้ นะครับในวิทยานิพนธ์การนำนโยบายพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลไปปฏิบัติกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานีนะครับสวัสดีครับ

สอนออนไลน์ คลองสามวา คลองหลวง คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ธัญบุรีคลอง 9 จังหวัดปทุมธานี บางกะปิ บางเขน บึงกุ่ม ปทุมธานี ปากเกร็ด มีนบุรี รังสิต ลาดพร้าว ลำลูกกา สายไหม หลักสี่

ยังไม่มีรีวิว