สวัสดีครับผมนายสรศักดิ์ พวงทับทิม หรือฉายาอาจารย์ บุญช่วย พวงทับ จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตและสัมฤทธิบัตรมหาบัณฑิตรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสอนเน้นให้คิดเป็นมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของความรู้ที่จะให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ได้เพิ่มมากขึ้นนั้น จากเหตุผลในประสบการณ์ทางการศึกษาที่ผมได้ศึกษาเล่าเรียนมานั้นตั้งแต่เฉพาะระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทนั้นรวมระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษามาก็ประมาณ 15 ปีกว่าๆ ดังนั้นผมก็คิดว่า
นักเรียนนิสิตนักศึกษา คงจะมีความเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับ ส่วนในเรื่องของการทดสอบผล tcas,GAT PAT และ 9 วิชาสามัญและ o-net รวมทั้งความถนัดในด้านต่างๆของแต่ละคณะสาขาวิชาและการส่งแบบ Portfolio ที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาจะเข้าศึกษาในขณะนั้นๆ รวมทั้งการเลือกใช้ระบบ Admission เดิมเข้าศึกษาต่อในคณะสาขาวิชาที่เปิดรับในส่วนนี้ ส่วนในเรื่องของการทำวิจัย และงานวิทยานิพนธ์ ผมก็พร้อม และรับให้คำปรึกษางาน วิจัยและวิทยานิพนธ์ กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจขอเชิญติดต่ออาจารย์ได้ ทางbestkru สุดท้ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาท่านใดสนใจในวิทยานิพนธ์ลองเข้าไปดูหรือชมกันได้ นะครับในวิทยานิพนธ์การนำนโยบายพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลไปปฏิบัติกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานีนะครับสวัสดีครับ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster