ตำแหน่งงานปัจจุบัน
พ.ศ.2559 ประจำสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.ศ.2558 ประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.ศ.2557 ช่วยราชการฝ่ายประสานงานต่างประเทศสำนักงานรองเสนาธิการทหาร 4กองบัญชาการกองทัพไทย
พ.ศ.2553 ประจำแผนกผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายต่างประเทศ สำนักวิเทศสัมพันธ์ กองการทูตฝ่ายทหาร กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
สถานที่ทำงาน
กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ประวัติการศึกษา
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ (อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สาขาศิลป์-คณิตศาสตร์ กข)
ปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( Bachelor of Arts – Business English)
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Master of Science Telecommunication Science)
หลักสูตร นายร้อยทหารการข่าว รุ่นที่ 22
- ปริญญาเอก คณะภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คติพจน์ประจำใจ
ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง
“ชีวิตจริงเปรียบเสมือนอยู่ในสนามรบ ศัตรูที่ต้องต่อสู้ คือ ตัวเอง จงมุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรค์ ความยากลำบากที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้า”

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster