-รับสอนเปียโนตัวต่อตัวและออนไลน์ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง
-ประสบการณ์การสอน 10 ปี
-สามารถส่งสอบเกรดของ Trinity ได้
-สามารถสอนทฤษฎีดนตรีสากลได้
-สอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประวัติทางดนตรี
-สอบผ่านเกรด 8 ของ Trinity ปี 2010
-สอบผ่าน Advanced Certificate ของ Trinity ปี 2012
-สอบผ่านทฤษฎีดนตรีเกรด 8 ของ Trinity ปี 2016
-จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2019

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว