งบกำไรขาดทุนคืออะไร?

วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจ คือ ผลกำไร ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารควรทำความเข้าใจในหลักการเบื้องต้น คือ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบแสดงฐานะการเงินของกิจการ

งบกำไรขาดทุน (Profit or Loss Statement) คือ การสรุปยอดรวมรายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ (Revenues) คือ จำนวนเงินที่คิดค่าสินค้า/บริการจากลูกค้า
ค่าใช้จ่าย (Expenses) คือ ต้นทุนที่ก่อให้เกิดการบริการ

กำไร คือ รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย = ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้น

ขาดทุน คือ รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย = ส่วนของเจ้าของที่ลดลง

กำไรสุทธิ = รายได้ – ค่าใช้จ่าย

รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting period) รอบระยะเวลา 1 ปีปกติ จะใช้ตามรอบปีปฏิทิน และแสดงผลการดำเนินของกิจการยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงผลการดำเนินงานต่อบุคคลภายนอก

หลักการปิดงบการเงิน

1.จับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย(Matching principle|)

รายได้และค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กันให้จับคู่กันแสดงในรอบระยะเวลาเดียวกัน กล่าวคือ รายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาใดก็ควรจะนำค่าใช้จ่ายนั้นไปเปรียบเทียบกับรายได้เหล่านั้น

2.หลักเกณฑ์คงค้าง(Accrual Accounting)

เกณฑ์คงค้างจะบันทึกรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในงวดเดียวกับที่เกิดรายการขึ้นโดยไม่คำนึงถึงว่ากิจการได้รับเงินสดหรือไม่ก็ตาม

การรู้กำไรขาดทุนมีความสำคัญมากสำหรับผู้ค้าขาย หากคุณเป็นผู้ค้าขายแต่ไม่ทราบการทำงบกำไรขาดทุน คุณควรเรียนบัญชีเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจว่าธุรกิจของคุณมีกำไรเท่าที่ควรหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันคุณไม่จำเป็นต้องลงเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว คุณสามารถเรียนพิเศษบัญชีเพิ่มเติมกับนักการบัญชี หรือผู้ที่มีความรู้ด้านการบัญชีที่สามารถสอนหัวข้อที่จำเป็นสำหรับคุณเท่านั้นได้

Author: อมรศรี บุญรักษ์