นักกิจกรรมบำบัด คือใคร?

วิชาชีพกิจกรรมบำบัด คืออะไร?

กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy : OT) เป็นวิชาชีพทางการแพทย์แขนงหนึ่ง โดยผู้ที่จะมาประกอบวิชาชีพนี้ได้นั้นจะต้องจบการศึกษาด้านกิจกรรมบำบัดมาโดยตรง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งจะเรียกว่า “นักกิจกรรมบำบัด” หรือในวงการสหวิชาชีพทางการแพทย์มักจะเรียกกันว่า “นัก OT” หรือ “นักกิจฯ” นั่นเอง

บทบาทหน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัด

โดยหลักๆ แล้วนั้น นักกิจกรรมบำบัดจะทำงานกับผู้รับบริการอยู่ 4 ประเภท ได้แก่

1. ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ฝ่ายกาย)

2. ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตสังคมและอารมณ์ (ฝ่ายจิต)

3. เด็ก (ฝ่ายเด็ก)

4. ผู้สูงอายุ (ฝ่ายสูงอายุ)

บทบาทหน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัดในเด็ก เช่น

•คัดกรองพัฒนาการเด็ก

•กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า

•กระตุ้นทักษะการสื่อสาร ทักษะการปรับตัว และทักษะการมีส่วนร่วมในสังคม

•เตรียมความพร้อมทักษะในการเรียน

•ฝึกทักษะการทำกิจวัตรประจำวัน

•ดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยและอุปกรณ์เสริมในการทำกิจวัตรประจำวัน

ฯลฯ

ประเภทผู้รับบริการในฝ่ายเด็ก ได้แก่

-เด็กคลอดก่อนกำหนด (Preterm baby)
-เด็กสมาธิสั้น (ADHD)
-เด็กออทิสทิก (ASD)
-เด็กที่มีภาวะสมองพิการ (CP)
-เด็กที่มีภาวะเรียนรู้ช้า (LD)
-เด็กที่บกพร่องทางการมองเห็น (Blindness/Low vision)
-เด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน (Deafness)
ฯลฯ

แตกต่างกับครูปฐมวัยหรือครูอนุบาลอย่างไร?

ครูปฐมวัยก็คือครูที่จบการศึกษาด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์มาโดยตรง ทำหน้าที่สอนจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้านให้กับเด็กหลายๆคน โดยภาพรวม แต่ถ้าหากเด็กคนไหนที่มีความล่าช้าทางพัฒนาการเป็นพิเศษ เช่น สมาธิสั้น กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรง เรียนช้า มีปัญหาการเข้าสังคม เป็นต้น ก็ควรส่งต่อให้นักกิจกรรมบำบัด หรือหานักกิจกรรมบำบัด เพื่อทำหน้าที่ประเมิน กระตุ้น ส่งเสริม แก้ไขปัญหาต่อไป