แชร์บทความนี้:

-เด็ก/ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะออทิซึม หรือ ASD (Autism Spectrum Disorder)

-เด็ก/ผู้ที่มีพัฒนาการล่าช้าในด้านของภาษา

-เด็ก/ผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บางประการ

-เด็ก/ผู้ที่มีพัฒนาการล่าช้าในด้านการสื่อสาร การรับรู้ หรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

-เด็ก/ผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มสมาธิสั้น หรือ ADHD

หรือบุคคลที่มีพัฒนาการล่าช้าในทางใดทางหนึ่งอันอาจเกี่ยวข้องกับภาวะอาการออทิซึม

กลุ่มข้างต้นนี้ ครูมีความเชื่อว่าสามารถพัฒนาได้ แม้ว่าตัวเด็กจะมีปัญหาทางการรับรู้ /ปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินในประจำวันปัจจุบันและในอนาคต (เช่น การได้ยิน การมองเห็น การทรงตัว ฯลฯ) ทำให้การเรียนรู้ของเขา "ไม่เหมือน" กับเด็กปกติทั่วไป แต่เขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้หากสอนหรือได้รับการกระตุ้นอย่างถูกวิธีสม่ำเสมอ

เพราะการเรียนรู้ที่แตกต่างส่งผลให้เด็ก "ขาดทักษะ" ทั้งแบบที่ควรจะสามารถพัฒนาขึ้นเองได้โดยธรรมชาติ และแบบที่ควรจะได้รับจากการเรียนการสอนหลักสูตรปกติ การพัฒนาทักษะต่างๆ จึงต้องใช้กระบวนการที่มีคุณลักษณะจำเพาะ ซึ่งไม่เหมือนกับการเรียนการสอนในเด็กทั่วไป อันได้แก่

-การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว

-ครูประกบหากเป็นการเรียนในห้องเรียนร่วม

มีจำนวนชั่วโมงเรียนที่มากเพียงพอ โดยโครงสร้างของบทเรียนต้องเป็นไปอย่างมีระบบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ทุกทักษะต้องมีออกแบบ วางแผน มาอย่างจำเพาะเจาะจงสำหรับเด็กแต่ละคน และถูกจำแนกออกเป็นขั้นตอนที่ละเอียด แต่เรียบง่ายและเป็นรูปธรรม โดยนำเสนออย่างค่อยเป็นค่อยไป

ทักษะที่ออกแบบจะต้องมีกระบวนการติดตามวัดผลความก้าวหน้า ว่าเด็กมีความเข้าใจในบทเรียนที่เรียนไปและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ควบคู่กับคุณหมอประจำตัวผู้เรียน และการเรียนในโรงเรียนร่วม(ถ้ามี)

ทั้งนี้การกระตุ้นได้ครอบคลุม ทักษะด้านภาษา ทักษะเกี่ยวกับระบบการทำงานของสมองและความคิด ทักษะการใช้กล้ามเนื้อส่วงต่างๆและกลไกการเคลื่อนไหว ทักษะสังคม ทักษะด้านความเข้าใจและการรับรู้ ทักษะทางวิชาการ ทักษะการเล่น และทักษะการปรับตัว ซึ่งถูกวางแผนและออกแบบบทเรียนให้เหมาะสมกับเด็ก ”แต่ละคน” ตามแต่ศักยภาพของเขาจะพาไป

#บ้านครูณัฐ พุทธมณฑลสาย4#kru nutt #เด็กต้องการความช่วยเหลือพิเศษ#กระตุ้นพัฒนาการ#สอนเด็กพิเศษ

เราเขียนบทความทุกสัปดาห์ ติดตามเราเพื่อได้รับความรู้มากขึ้น:

ชอบบทความนี้ใช่ไหม? ดูโปรไฟล์ของผู้เขียน หรือพิจารณาใช้บริการของผู้เขียน


ครูณัฐ
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster