จะหาติวเตอร์ส่วนตัวได้ที่ไหน?

ติวเตอร์ส่วนตัวเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนจำนวนมากที่ต้องการเรียนพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มเกรดในโรงเรียน หรือเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันก็ตาม แม้ว่าจะไม่ได้สะท้อนความฉลาดหรือความรู้ของนักเรียนได้ทั้งหมด แต่ก็ช่วยให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น และเพิ่มพูนทักษะหลายๆอย่างที่นักเรียนอาจหาไม่ได้ในห้องเรียน ปัจจุบันผลการเรียนที่ดีและทักษะที่หลากหลายเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ส่งผลต่อโอกาสและทางเลือกในอนาคตของนักเรียน

ติวเตอร์ส่วนตัวคืออะไร?

การเรียนพิเศษกับติวเตอร์ส่วนตัว เป็นการเรียนตัวต่อตัวหรือเรียนเป็นกลุ่มย่อยเล็กๆ เพื่อให้ครูออกแบบการสอนได้ตรงตามความสามารถของนักเรียน ต่างจากการเรียนกับติวเตอร์ที่โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชาที่มีนักเรียนจำนวนมาก อาจจะเรียนสดหรือเรียนผ่านวีดิโอ แต่มักจะเน้นเนื้อหาที่เข้มข้น พร้อมด้วยเทคนิคหรือสูตรลับต่างๆ ซึ่งเหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานค่อนข้างดี นอกจากนี้การเรียนในสถาบันกวดวิชาผู้เรียนจำเป็นต้องมีวินัยในการเรียน เนื่องจากมักไม่มีการบังคับว่าต้องเข้าเรียน จึงมักพบว่าผู้เรียนตามไม่ทันเนื้อหาที่ติวเตอร์สอน ปัจจุบันนอกจากติวเตอร์ส่วนตัววิชาภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีติวเตอร์อีกแทบทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็นติวเตอร์สอนภาษาต่างชาติอื่นๆ เช่น ครูสอนจีน ไปจนถึงติวเตอร์ที่สอนดนตรี เช่น ครูสอนกีต้าร์ และติวเตอร์ที่สอนวิชาพละต่างๆ เช่น ครูสอนว่ายน้ำ และครูสอนฟิตเนส เป็นต้น

หน้าที่ของติวเตอร์ส่วนตัว

หน้าที่หลักของติวเตอร์หรือครูสอนพิเศษส่วนตัว ก็คือ การสอนเสริมทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ การกีฬาหรือการบำบัดอื่นๆทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ดังนั้นคุณสมบัติที่ติวเตอร์ส่วนตัวจำเป็นต้องมีก็คือ การมีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถสื่อสารพูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครองจนสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่านักเรียนยังขาดทักษะด้านใดหรือจำเป็นต้องส่งเสริมด้านใดเป็นพิเศษ

หน้าที่สำคัญของติวเตอร์ส่วนตัว

 • พูดคุยและสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อทำความรู้จักและให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การเรียนที่แท้จริง
 • วัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งก่อนและหลังบทเรียน เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้และความสามารถของผู้เรียน
 • วางแผนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และพัฒนาการของผู้เรียน
 • ศึกษาเทคนิควิธีการสอน รวมถึงจัดเตรียมสื่อและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
 • จัดหาและจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
 • ทำการสอนตามแผนการสอนที่วางไว้ โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนเพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อดีของติวเตอร์ส่วนตัว

การเรียนที่โรงเรียนซึ่งมีจำนวนเด็กต่อห้องค่อนข้างเยอะ และครูจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ดังนั้นในบางครั้งครูจึงไม่สามารถดูแลและจัดการกับปัญหาของเด็กแต่ละคนได้อย่างทั่วถึง เด็กบางคนอาจจะเรียนไม่ทัน แต่ในบางคนอาจจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าเพื่อนๆในห้องทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนเนื้อหาในห้องเรียน หรือบางคนอาจจะเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษจำเป็นต้องจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ดังนั้นผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องหาติวเตอร์ส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อดีของการมีติวเตอร์ส่วนตัว คือ

 • ติวเตอร์สามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการมากที่สุด
 • บรรยากาศในการเรียนตัวต่อตัวช่วยทำให้นักเรียนมีสมาธิกับการเรียนและส่วนติวเตอร์เองก็สามารถให้ความสนใจกับนักเรียนของตนได้อย่างเต็มที่เช่นกัน
 • การเรียนตัวต่อตัวช่วยเสริมความมั่นใจให้กับนักเรียน กล้าที่จะถามและแสดงความคิดเห็นมากขึ้นแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่ไม่มีความเป็นส่วนตัว อีกทั้งติวเตอร์ก็ยังสามารถเสริมแรงจูงใจในเชิงบวกได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมากขึ้นอีกด้วย
 • ติวเตอร์ส่วนตัวทำให้ผลการเรียนและประสิทธิภาพการเรียนดีขึ้น เนื่องจากสามารถสอนซ่อมเสริมในส่วนที่นักเรียนยังบกพร่อง หรือพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่ดีอยู่แล้วให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
 • เพิ่มโอกาสในอนาคตได้มาก เนื่องการมีติวเตอร์ส่วนตัวทำให้ผลการเรียนดีขึ้น เปิดโอกาสให้มีทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือโอกาสในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ใครควรจ้างติวเตอร์ส่วนตัว

การศึกษาในยุคปัจจุบันที่มีอัตราการแข่งขันสูง การเรียนพิเศษจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ จึงมีนักเรียนมากมายที่จำเป็นต้องมีติวเตอร์ส่วนตัวซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น เกรดหรือผลการเรียนไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง, นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน, นักเรียนที่ต้องการซ่อมเสริมทักษะต่างๆ เพื่อการแข่งขันหรือการสอบ, นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนตามปกติได้ ฯลฯ

วิธีเรียนกับติวเตอร์ส่วนตัว

การเรียนกับติวเตอร์ส่วนตัวนั้น มีทั้งรูปแบบตัวต่อตัวแบบออนไซต์คือการเรียนในสถานที่ที่นัดหมาย หรือเรียนแบบออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตช่วยในการเรียน ซึ่งทั้งสองแบบมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน การเรียนแบบเจอตัวนั้น ติวเตอร์สามารถควบคุมการเรียนการสอนได้ดีกว่า โดยเฉพาะในเด็กเล็กและการเรียนที่ต้องใช้อุปกรณ์การเรียนพิเศษ เช่น การเรียนเปียโน การเรียนศิลปะ ส่วนการเรียนออนไลน์นั้นช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกติวเตอร์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วย

หาติวเตอร์ส่วนตัวได้ที่ไหน

ในสังคมปัจจุบันที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถหาติวเตอร์ส่วนตัวได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการหาติวเตอร์ฟรีหาจากประกาศในเว็บบอร์ดสาธารณะ เว็บไซต์ติวเตอร์มาร์เก็ตเพลสต่างๆ หรือใช้โซเชียลมีเดียของตนเองในการประชาสัมพันธ์หาติวเตอร์ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถหาติวเตอร์จากสถาบันหรือเว็บนายหน้าสอนพิเศษได้อีกด้วย แต่ผู้เรียนอาจจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งให้แก่สถาบันหรือนายหน้าติวเตอร์เป็นค่าบริการนอกเหนือจากค่าเรียน บ่อยครั้งค่าบริการเหล่านี้จะถูกรวมอยู่ในราคาค่าเรียนอยู่แล้ว

ราคาค่าเรียนกับติวเตอร์

ราคาค่าเรียนกับติวเตอร์ส่วนตัวนั้นก็มีหลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกให้เหมาะกับงบประมาณของตนเอง ซึ่งค่าเรียนราคาถูกหรือแพงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเรียนพิเศษ ผู้เรียนจำเป็นต้องนำปัจจัยเหล่านั้นมาพิจารณาในการเลือกติวเตอร์ด้วย

หลายๆครั้งการเรียนในโรงเรียนไม่สามารถตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้ทั้งหมด ดังนั้นการเรียนพิเศษเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยกำหนดอนาคตหรือเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพิ่มเกรด การเรียนเพื่อสอบในสนามต่างๆ การเรียนเพื่อการทำงานหรือแม้แต่การเรียนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของผู้เรียน การเรียนกับติวเตอร์ส่วนตัวนั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนที่วางไว้ได้อย่างมาก