สวัสดีครับผมชื่อกัน
ผมอายุ 27 ปี
จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

ผมเคยเป็นคนหนึ่งที่เรียนแล้วได้ที่โหล่มาก่อนสอบได้ที่ 38 จาก 40 คน จากนั้นจึงพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นอันดับต้นๆ ในระดับภาควิชา ฉะนั้นผมจึงเข้าใจได้ง่ายว่าคุณไม่เข้าใจอะไรในเนื้อหาที่เรียน ด้วยการหาจุดสำคัญของการอ่านหนังสือเพื่อความเข้าใจ ในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเอง และผมชอบที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้มากกว่าปล่อยผ่านไปถ้าหากว่าคุณไม่เข้าใจมัน และเน้นการนำพื้นฐานไปประยุกค์ใช้มากกว่าการจดจำเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

ผมมีประสบการณ์สอนมา12 ปี จึงสามารถแนะนำการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์โดยการสามารถอิงจากสิ่งรอบตัวและประสบการณ์จริงได้ครับ

ในรายวิชาที่ผมถนัดก็คือ
- คณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
- ฟิสิกส์ ( ม.ต้น ม.ปลาย )
- ฟิสิกส์ 1 (มหาวิทยาลัย)
- เคมี (ม.ต้น ม.ปลาย)
- เคมี (สำหรับวิศวกร)
- แคลคูลัส 1/3
- Drawing(การเขียนแบบเบื้องต้นสำหรับวิศวกร)
- Math for Engineering
- ภาษา C

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018