ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ อลงกต ยาวิละกาศ อายุ 28 ปี

การศึกษา
>>>ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์ เกียรตินิยมอันดับ2
>>>ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และศึกษาศาสตร์ สาขาทัศนศิลปศึกษา

ประสบการณ์
>>>ครูผู้สอนวิชาศิลปะมา 5 ปี สอนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
>>>สอนพิเศษ Art & Design อายุ 6-12 ปี
>>>Creative Art

งานวิจัย อยู่ในฐาน TCI
>>>การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์
A Study of Art Learning Achievements on the Topic of Composition and Creative Ability of Grade 4 Students, Using Art Activities Based on the Six Thinking Hats Concept Together with Visual Art Analysis

ตลิ่งชัน

นนทบุรี

บางกรวย

บางซื่อ

บางพลัด

ภาษีเจริญ

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster