ชื่อ นาย อธิวัชร์ วิริยะอมรชัย
ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ เอก ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด นครปฐม
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ เอก วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์แมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด นครปฐม

เกียรติประวัติ และ ผลงานระหว่างศึกษา
- จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.86 เป็นอันดับหนึ่งของระดับชั้น
- จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.95
- จบการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.42
- จบการปริญญาโท ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.92
- ได้รับทุนเรียนดีเยี่ยมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นักเรียนผู้มีความประพฤติดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 113 ปี 9 สิงหาคม 2546
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 8
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Skit Contest ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด 12 ห้อง ในปีการศึกษา 2003
- ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมตามหลักสูตร มูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ค่ายที่ 1 รุ่นที่ 5 สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2547 โดยศูนย์ฝึกโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
- ได้รับรางวัลชมเชยระดับชั้นมัธยมศึกษา 4-6 จากการแข่งขันตอบปัญหาด้านการประมงและการแพทย์ ในงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 17 ณ อาคาร 5 และ 6 ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
- ประกาศเกียรติคุณ ระดับ Credit จากสถาบัน Australian National Chemistry Quiz ในปี 2005
- ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้สู่เส้นทาง O-net ในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยรังสิต และสอบผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้เข้าศึกษาต่อในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี
- ชนะเลิศแข่งขันรายการเวทีคนเก่ง ทางโทรทัศน์ ITV รอบแชมป์ประจำสัปดาห์ในปีการศึกษา 2547 และ 2548


ประสบการณ์การสอน
- อาจารย์รับเชิญโครงการติวเข้มเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชา คณิตศาสตร์ โรงเรียนภัทรญาณ จังหวัด นครปฐม
- สอนนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร วิชา วิทยาศาสตร์
- อาจารย์รับเชิญโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนาคปรก จังหวัด กรุงเทพฯ รายวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2550-2551
- อาจารย์รับเชิญโครงการเพื่อนติวเพื่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2549 วิชาเคมีทั่วไป 2 เรื่องไฟฟ้าเคมี
- อาจารย์รับเชิญโครงการพี่ติวน้อง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2550, 2551 และ 2552 วิชาเคมีทั่วไป 1 และ 2
- อาจารย์สอนเสริม วิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนกวดวิชา พุฒิพรศึกษา จังหวัดนครปฐม ในปีการศึกษา 2550-2551
- อาจารย์สอนเสริม วิชา ฟิสิกส์ เพื่อใช้สอบ O-net ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ ในปีการศึกษา 2552
- อาจารย์สอนเสริม วิชา คณิตศาสตร์ เพื่อใช้สอบเข้า O-net ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- อาจารย์สอนเสริม วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกวดวิชา SEC จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี 2553-2559

วิชาที่สามารถสอนได้
- วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
- วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
- เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ฟิสิกส์ เรื่อง กลศาสตร์ทั้งหมด และ คลื่น แสง เสียง ความร้อน ของไหล
- ดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737