Hello My Student

My name is Opal,I have bachelor degree in Food science and Technology from Prince of Songkla University

Now I'm working with foreigner company in Pattaya.

I'm glad to share my experience to you.

I have TOEIC score > 550

Hopefully My language knowledge can help you !!!

Let's keep in touch ;)

🌀 เปิดรับสมัคร คอร์สอังกฤษ ก.พ. (เรียนตัวต่อตัว หรือ จับกลุ่มมาเรียน)
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
รู้ดีว่าผู้ที่สอบไม่ผ่านนั้น เป็นผู้ที่มีพื้นฐานอังกฤษมาน้อย
ดังนั้น จึงสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ปรับพื้นฐานให้ทีละส่วน
เข้าใจว่า คนที่พื้นฐานน้อย ต้องรู้อะไรและต้องสอนแบบไหน
💯การันตี ด้วยตัวเอง สอบกพ.ครั้งเดียว ผ่าน 2559☑️


Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

AnyService © 2014-2016