สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น GAT เชื่อมโยงและแคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัย สามารถสอนกลุ่มหรือเดี่ยวได้บริเวณ The mall ลานย่าโม คลังพลาซ่า ช่วงเย็นวันจันทร์-วันศุกร์

ข้อมูลผู้สอน: กำลังศึกษาปริญญาตรี โปรแกรมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นปีที่ 2 มีประสบการณ์การสอนช่วงปิดเทอมมากกว่า 1 ปี จบชั้นมัธยมศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.98 ปัจจุบันเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมหาวิทยาลัย 3.96 ได้คะแนน GAT เชื่อมโยง 150 เต็มในการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1-2/2558 และครั้งที่ 1/2559

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737