เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาการจัดการ

ครูสอนวิทยาการจัดการที่รังสิต

A. Pornchai

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พรชัย เพ็ชรทวีพรเดช

ออนไลน์: วันนี้

Education:
- Master of Business Administrator (Major) Management (MBA) of MUT
- B.Ind.Tech (Electrical Engineering (Major) Computer Engineering of MUT

Teaching Subjects:
- Basic Computer and Network
- Programming in HTML / CSS / C, C++/ PHP / Algorithrm / Data Structures *
- Business Administrator *
- Computer for Working* (Microsoft Office 365 , 2016, 2013 , 2010)*
- Mac OS High Sierra* for Macbook Pro*
- Windows Server 2008, 2012R2 , 2016 (Administrator)
- CMS / Wordpress / Joomla / Moodle / Blogger (Website)
- eCommerce / Social Media
- SPSS

Certificate
- CompTIA Network+


ลัดดา เทียนงาม

ชื่อ นางสาวลัดดา เทียนงามค่ะ
ชื่อเล่น เปิ้ล


วรวิทย์ เกล้าวิกรณ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์ศาสตร์อุตสาหกรรม (B.ECON) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
1) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Investment Project Feasibility Study)
- ผุ้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Internal Control Auditor)
2) บริษัท เบทาโก จำกัด (มหาชน)
- ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Internal Control Auditor)
3) บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
- วางแผนกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategic Planning)
- พัฒนาธุรกิจ (Business Development)
4) บริษัท เด็นโซ่

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017